Sketch作品

学习资料一波

Sketch

917 0 2

2018-09-27

剃须刀手绘技法表现

Sketch

1122 0 2

2018-05-15

速7 概念草图 (1)

Sketch

938 0 1

2018-05-17

订书机手绘技法表现

Sketch

1346 0 1

2018-05-17

相机手绘技法表现

Sketch

1012 0 1

2018-05-17

头盔手绘技法表现

Sketch

863 0 1

2018-05-15

城市SUV概念草图

Sketch

1121 0 0

2018-05-17

速7 概念草图 (1)

Sketch

881 0 0

2018-05-17

MAZDA 概念草图

Sketch

1399 0 0

2018-05-17

Landrover 概念草图 (3)

Sketch

1202 0 0

2018-05-17

Landrover 概念草图 (2)

Sketch

1130 0 0

2018-05-17
2018-05-17
2018-05-17

轿跑概念草图

Sketch

1031 0 0

2018-05-17

极光概念草图 (2)

Sketch

770 0 0

2018-05-17

SUV概念草图 (3)

Sketch

766 0 0

2018-05-17

SUV概念草图 (2)

Sketch

666 0 0

2018-05-17

SUV概念草图 (1)

Sketch

981 0 0

2018-05-17

城市SUV概念草图

Sketch

751 0 0

2018-05-17
2018-05-17